TŁO

Dla Akcjonariuszy

aktualne informacje

CENTRUM REKREACYJNO-LECZNICZE „GLINIK” I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wysowa- Zdrój 101/8, 38-316 Wysowa-Zdrój

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000878554
NIP: 7382145562
Regon: 122909285
Kapitał zakładowy: 75 000,00 ZŁ (wpłacony w całości)

PLANOWANE WALNE ZGROMADZENIA:

obecnie nie zwołano walnego zgromadzenia